O nas

Koło funkcjonuje na zasadach klubu dyskusyjnego, w którym uczestniczą nie tylko studenci, lecz także zapraszani od czasu do czasu przedstawiciele kadry dydaktycznej. Spotykamy się na regularnych, cotygodniowych zebraniach, podczas których dyskutujemy na wskazany wcześniej temat, w który wprowadza tradycyjny, około dwudziesto-minutowy referat wygłaszany przez jednego z członków Koła.

Działalność w KNHD jest nie tylko okazją do poszerzenia zainteresowań w zakresie szeroko pojętej historii doktryn (w ramach przedmiotu spotykają się wszakże zarówno historia i filozofia, jak i elementy myśli ekonomicznej, socjologii, a nawet trochę psychologii), lecz również szansą do rozpoczęcia kariery naukowej.

Zróżnicowane treści znajdujące się w orbicie zainteresowań Koła sprawiają, że każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy interesuje go historia idei, współczesne problemy etyki praktycznej czy np. kierunki zmian w prawie karnym.

Historia

Pomysł założenia Koła Naukowego Historii Doktryn zrodził się wśród seminarzystów profesora Michała Jaskólskiego - Marcina Kalińskiego (obecnie doktorant w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UJ), Grzegorza Czajki i Pawła Kanii na początku 2009 r., jako odpowiedź na duże zainteresowanie studentów tematyką wykładów prowadzonych przez Katedrę. W cieniu olbrzymiej organizacji o wiekowej tradycji, jaką bez wątpienia jest Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, postanowiono zorganizować strukturę mniejszą, ale i bardziej przyjazną - chociażby z powodu oderwania od kłopotliwych opłat członkowskich.

W styczniu 2009 r., wyżej wymienieni studenci Prawa i Administracji zorganizowali spotkanie organizacyjne i zebrali pierwszych chętnych do włączenia się w prace Koła. W związku z problemami lokalowymi, pierwsze regularne spotkanie KNHD odbyło się dopiero w dniu 2 kwietnia 2009 r. i to właśnie ten dzień należy uznać za historyczną datę narodzin Koła.

Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się w pomieszczeniu Katedry, w osławionym p. 210, w obecności profesora Michała Jaskólskiego, był "Światowy Kryzys Finansowy" (referat wygłosił Kuba Gąsiorowski). Przebiegało ono w spokojnej atmosferze, choć temperatura dyskusji w pewnych momentach nieco wzrastała.

Dalej poszło już z górki - kolejne spotkanie miało miejsce po przerwie świątecznej - 22 kwietnia 2009 r., a jego tematem (celowo budzącym emocje) były "Prawne i etyczne aspekty lustracji" (w temat wprowadził Marcin Kaliński). Zdania były tu dużo bardziej zróżnicowane i każdy podchodził do tematu w inny sposób, niemniej jednak pokazaliśmy, że potrafimy się "pieknie różnić". Ważnym szczegółem tego spotkania było to, że Koło doczekało się własnej, klimatyzowanej sali mieszczącej się w dawnym Cafe Larisch (s. 20).

Do końca roku akademickiego 2009/2010 odbyło się jeszcze kilka spotkań przy dość stabilnej frekwencji, co zachęciło ówczesny zarząd do złożenia do Działu Nauczania UJ wniosku o oficjalne zarejestrowanie Koła Naukowego Historii Doktryn, jako organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zaakceptowaniu przedstawionego projektu statutu, decyzją Prorektora ds. Dydaktyki, profesora Andrzeja Mani z dnia 19 maja 2010 r. - Koło Naukowe Historii Doktryn zostało oficjalnie zarejestrowane jako drugie z kół naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opiekunem naukowym został wybrany dr Jacek Malczewski.

Rok akademicki 2010/2011 przyniósł zmiany w funkcjonowaniu KNHD. W głosowaniu wyłoniono nowy zarząd, cotygodniowe spotkania przeniesiono do s. 221 w Pałacu Larischa, podjęto pracę nad dwiema publikacjami, a członkowie Koła zaczęli regularnie uczestniczyć w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Jako świetny organizator życia kołowego dał się poznać, czuwający nad wszystkim - Piotr Eckhardt, autor kołowych aktów prawnych i przyjętego logotypu. Na krótki czas uruchomiono stronę Koła, zbudowaną przez Tomasza Kalińskiego, jednak zginęła ona wraz ze zmianą jego zainteresowań z historii doktryn na zoologię.

W toku regularnych spotkań wygłoszono rozliczne referaty poświęcone między innymi: stosunkom amerykańsko-polskim, prądom politycznym II RP, współczesnym obliczom imperializmu, anarchizmowi, współczesnemu monarchizmowi, demokracji uczestniczącej, a także znanym klasykom myśli politycznej takim jak Feliks Koneczny, Lord Acton i mniej znanej Dorothy Day.

W gronie referentów najczęściej występowali: Marcin Kaliński, Kamil Pindel, Kuba Gąsiorowski, Radosław Radwan, Krzysztof Winiarski, Michał Stryszyk.

W roku akademickim 2011/2012 Koło rozwijało działalność naukową, prócz tradycyjnych cotygodniowych spotkań z referatami organizując dwie ogólnopolskie konferencje: "Nacjonalizm - istota oraz historyczne i współczesne oblicza" (01.XII.2011; we współpracy z Kołem Naukowym Turcji i Bliskiego Wschodu UW) oraz "Wzajemne relacje filozofii politycznej i filozofii prawa" (17-18.III.2012, we współpracy z Sekcją Filozofii Prawa TBSP UJ).

Została także uruchomiana nowa strona internetowa Koła (na serwerach Uniwersytetu Jagiellońskiego), stworzona w ciągu trzech pracowitych nocy przez Marcina Kalińskiego, która służy KNHD do tej pory.

Referaty na cotygodniowych spotkaniach (m.in.: "Kryzys Demokracji", "Doktryny Polityczne i Prawne w literaturze sci-fi", "Historia Giełdy", "Historia Pieniądza", "Marsyliusz z Padwy', "Karol Marks", "Historia Prawa Własności Intelektualnej", "Prawo Benforda", "Struktura Rewolucji Naukowych", "Koncepcje dotyczące własności w doktrynach wolnościowych", "Wielka Rewolucja Francuska", "Nacjonalizm") wygłosili: Marcin Kaliński (6), Kuba Gąsiorowski (2), Kamil Pindel (2), Radosław Radwan (2), Krzysztof Winiarski (2), Michał Stryszyk (1), Piotr Turkowski (1) oraz Dominik Wrana (gościnnie).

Pod koniec roku akademickiego 2011/2012 - założyciel Koła i jego wieloletni przewodniczący - Marcin Kaliński - podjął decyzję o rezygnacji z funkcji, oddając zarząd nad Kołem wybranemu w głosowaniu - Michałowi Stryszykowi.

W latach 2012-2013, pod kierunkiem nowego, sześcioosobowego Zarządu, Koło otwarło się na nowe inicjatywy. Zainicjowano prace nad "Repetytorium z Historii Doktryn" i wydano publikację pokonferencyjną "Nacjonalizm. Historyczne i współczesne oblicza." (pod red. dr Jacka Malczewskiego, Marcina Kalińskiego i Piotra Eckhardta). Jednocześnie Koło kontynuowało tradycję organizowania corocznych konkursów z Historii Doktryn Politycznych i Prawnych i Historii Myśli Ustrojowej i Społecznej (odpowiednio III i II edycja) oraz cotygodniowych referatów poświęconych m.in., myśli Keynesa, Hayeka, Bastiata, Lutra, Stirnera czy Dantego, imperium asyryjskiemu i Wikingom, jak i zagadnieniom egalitaryzmu, europeizmu czy przyszłości Kościoła Katolickiego (referaty wygłaszali: Michał Stryszyk, Piotr Morawski, Krzysztof Myk, Wojciech Wyżykowski, Kamil Pindel, Anna Polańska (gościnnie), Paulina Piękoś (gościnnie) oraz Marcin Kaliński i Kuba Gąsiorowski.

Ponadto, w marcu 2013 r., we współpracy z Sekcją Socjologii Prawa TBSP UJ zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową "Społeczne i socjotechniczne funkcje prawa w doktrynach politycznych i prawnych od II połowy XX wieku", natomiast 22 kwietnia 2013 r., we współpracy z WRSS WPiA UJ - spotkanie z Piotrem Zychowiczem, autorem książki "Pakt Ribbentrop - Beck". Prócz tego, Koło dwukrotnie integrowało się w Białce Tatrzańskiej, w ramach I i II Seminarium Wyjazdowego Koła Naukowego Historii Doktryn.

Ów owocny rok akademicki zakończono przyjęciem nowego statutu (autorstwa Michała Stryszyka i Piotra Eckhardta) i wyborem nowego Zarządu z Piotrem Morawskim na czele (w jego skład weszli także Szymon Osmola i Krzysztof Winiarski). Mocą statutu powołano także ciało doradcze złożone z byłych przewodniczących i członków Koła szczególnie zasłużonych dla jego działalności, tzw. Radę Koła. W jej skład weszli: dr Jacek Malczewski, mgr Marcin Kaliński, mgr Michał Stryszyk i Piotr Eckhardt.

W roku akademickim 2013/2014 nastąpiło kilka znaczących wydarzeń w życiu Koła. Przede wszystkim, po przekształceniu Towarzystwa Słuchaczów Biblioteki Prawa z koła naukowego w organizację akademicką, Zarząd zdecydował się wprowadzić KNHD w jej szeregi w dniu 1.04.2014, zachowując dlań pełną autonomię w nowych strukturach. Tego samego dnia przewodniczący KNHD - Piotr Morawski został także powołany na Wiceprezesa TBSP ds. public relations. Co więcej, po likwidacji starego TBSP, Koło Naukowe Historii Doktryn stało się najstarszym, nieprzerwanie działającym w jednej formie organizacyjnej, kołem naukowym na WPiA UJ.

Innym ważnym wydarzeniem, pod którego znakiem upłynęła działalność koła w trakcie całego roku akademickiego, było otrzymanie przez zespół wystawiony przez Koło Naukowe Historii Doktryn prestiżowego grantu od Fundacji 2065 im. Lesława Pagi. Piotr Eckhardt, Anna Cebula i Piotr Morawski przygotowali projekt „Czwarty czynnik produkcji - doktrynalne i filozoficzne podstawy gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych", którego celem było pokazanie wpływu nauk humanistycznych i społecznych na biznes, ekonomię i gospodarkę. W ramach tego projektu odbył się I ogólnopolski interdyscyplinarny zjazd młodych badaczy „Czwarty czynnik produkcji", został przygotowany serwis internetowy zawierający bibliografię przedmiotu zaprezentowaną w innowacyjnej formie drzewa tematów oraz została wydana publikacja naukowa zawierająca dorobek naukowy powstały przy okazji przedsię wzięcia.

Wspólnie z Wydziałową Radą Studentów oraz organizacją Młodzi dla Polski UJ, KNHD uczestniczyło w przygotowaniu spotkania z Rafałem Ziemkiewiczem oraz debaty kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto w ciągu całego roku akademickiego do KNHD przyłączyło się ok. 15 nowych członków (głównie z I i II roku), przeprowadzony został IV Konkurs Przedmiotowy z Historii Doktryn, została zorganizowana konferencja "Zderzenie kultur, zderzenie porządków prawnych" a także odbyło się 25 zwyczajnych spotkań koła na których podejmowano takie tematy jak: myśl społeczno-ustrojowa J.R.R. Tolkiena, ujęcie systemowe patriarchatu, doktryna trzeciej drogi w gospodarce i polityce, stosunek kościoła katolickiego do demokracji, myśl Troya Southgate'a, doktryny polityczne w twórczości Walta Disneya i inne.

Zwieńczeniem tego owocnego okresu pracy Koła było uchwalenie nowego statutu regulującego kwestie organizacyjne wynikające z przynależności do TBSP oraz nowe mechanizmy mające za zadanie wspierać prace koła w kolejnych latach.

Rok zakończył się wyborami nowych władz.

Ubiegłe kadencje władz Koła

I 2013 r. - IX 2014 r.

Przewodniczący Koła:
Piotr Morawski

Sekretarz:
Krzysztof Winiarski

Skarbnik:
Szymon Osmola

VI 2012 r. - VI 2013 r.

Przewodniczący Koła:
Michał Stryszyk

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Koła:
Piotr Eckhardt

Sekretarz:
Piotr Turkowski

Skarbnik:
Kamil Pinel

Członek Zarządu:
Radosław Radwan

Członek Zarządu:
Krzysztof Winiarski

I 2012 r. - VI 2012 r.

Przewodniczący Koła:
Marcin Kaliński

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Koła:
Kuba Gąsiorowski

Sekretarz:
Kamil Pindel

Skarbnik:
Piotr Eckhardt

Członek Zarządu:
Radosław Radwan

X 2011 r. - I 2012 r.

Przewodniczący Koła:
Marcin Kaliński

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Koła:
Kuba Gąsiorowski

Sekretarz:
Piotr Eckhardt

X 2010 r. - X 2011 r.

Przewodniczący Koła:
Marcin Kaliński

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Koła:
Kuba Gąsiorowski

Sekretarz:
Piotr Eckhardt

Skarbnik:
Mateusz Kosakowski

Członek Zarządu:
Ewelina Kamińska

I 2009 r. - X 2010 r.

Przewodniczący Koła:
Marcin Kaliński

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Koła:
Grzegorz Czajka

Sekretarz:
Paweł Kania