"Filozofia - Polityka - Integracja" - piąta publikacja KNHD WPiA UJ

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna, piąta już, a druga w tym roku publikacja naukowa Koła Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ, zredagowana przez niezastąpiony zespół redakcyjny w składzie: P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy i M. Kaliński, "Filozofia - Polityka - Integracja", Wydawnictwo Kasper, Kraków 2016.

Publikację, w postaci elektronicznej, można ściągnąć poniżej:

Filozofia-Polityka-Integracja

Ze wstępu:

"Mierząc się z zadaniem opisania zjawiska „integracji” w kontekście nauk politycznych i społecznych, należy przede wszystkim mieć na uwadze niezwykle szerokie – bo wręcz nieograniczone – spektrum znaczeń, w jakich powyższy termin może występować. Ze względu na podmiot, pojęcie to może opisywać pewne zjawiska na poziomie jednostek ludzkich, społeczności, czy też całych społeczeństw, jak również odnosić się do instytucji czy też organizmów państwowych, etc. Ze względu na przedmiot obrazować może pewien proces dokonujący się na wyżej wymienionych poziomach w obrębie życia, tak społecznego lub politycznego, jak i kulturalnego, artystycznego, religijnego czy ekonomicznego, natomiast ze względu na skalę na poziomie lokalnym, regionalnym, kontynentalnym bądź globalnym.

Co istotne, sam wywodzący się z łaciny termin (od słowa integratio) definiowany jako: „scalanie; proces tworzenia całości z części, włączanie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społecznej”, w pierwotnym znaczeniu oznaczał tyle co „odnowienie” (łac. integratio) bądź odnawianie, odtwarzanie (łac. integrare)1. Połączywszy oba znaczenia, można więc, mówiąc najogólniej o „integracji”, opisać ją jako „zespalanie się elementów w nową, jednolitą całość”.

W praktyce, termin ów jednak rzadko występuje sam. Najczęściej towarzyszy mu dodatkowy przymiotnik precyzujący jakie elementy rzeczywistości ulegają zespoleniu w nową, jednolitą całość, co prowadzi do powstania pojęć takich jak „integracja społeczna”, „integracja polityczna”, czy też „integracja gospodarcza”. Koniec XX i początek XXI wieku nadały pojęciu integracji wymiar globalny, albowiem pomimo prawdopodobnej długotrwałości tego procesu (a może potrwać on całe stulecia) możemy swobodnie już mówić o powolnym kształtowaniu się nowego, globalnego społeczeństwa w ramach związanej z cyfryzacją i internetyzacją życia, tzw. „globalną wioską”. Ażeby lepiej zrozumieć pojęcie integracji, jak i to, jak ów proces wygląda w praktyce oraz jakie problemy i sprzeczności mogą się z nim łączyć, warto przytoczyć właśnie cały szereg przykładów procesów integracji w różnych kontekstach."
 

Spis Treści:

 • Marcin Kaliński - Integracja - wprowadzenie do tematyki;
 • Piotr Polak - Integracja przez prawo? Refleksje nad integracyjnym potencjałem prawa;
 • Anna Ceglarska - Delfy, Igrzyska i Ekechejria, czyli jak integrowali się starożytni Grecy;
 • Mateusz Ambrożek - Myśl imperialna Adolfa Bocheńskiego;
 • Łukasz Kołtuniak - Środkowoeuropejski federalizm. Nieudane dziedzictwo Tomasa Masaryka?;
 • Magdalena Kania - Idee zjednoczonej Europy oczami włoskich twórców Wspólnot Europejskich. Wspólnota chrześcijańskich wartości Alcide de Gasperiego oraz federalizm europejski Altiero Spinelliego;
 • Maciej Guzy - Charakter „wyspiarskiego” myślenia polityczno-prawnego, a kwestia integracji międzynarodowej Wielkiej Brytanii , ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa w Unii Europejskiej;
 • Anna Drwal - Południowoazjatyckie Stowarzyszenie o Współpracy Regionalnej. Przyczyny powołania go do życia oraz ocena możliwości podejmowania skutecznych działań;
 • Mateusz Firlej - Integracja ludów dobrze urządzonych w myśli Johna Rawsla;
 • Mikołaj Raczyński - Prawo ludów Johna Rawlsa a społeczeństwo światowe Jurgena Habermasa;
 • Piotr Eckhardt - Blok środkowoeuropejski. Władysława Studnickiego koncepcje integracji międzypaństwowej w Europie Środkowej;
Data opublikowania: 30.09.2016
Osoba publikująca: Marcin Kaliński