"Kto tu rządzi? Suwerenność w filozofii polityki i prawa" - czwarta publikacja KNHD WPiA UJ

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna, czwarta już publikacja naukowa Koła Historii Doktryn Politycznych WPiA UJ, zredagowana przez niezastąpiony zespół redakcyjny w składzie: P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy i M. Kaliński, "Kto tu rządzi? Suwerenność w filozofii polityki i prawa", Wydawnictwo Kasper, Kraków 2016.

 

Publikację, w postaci elektronicznej, można ściągnąć poniżej:

Kto tu rządzi? Suwerenność w filozofii polityki i prawa

 

Ze wstępu:

"Kolejna z publikacji powstałych dzięki niestrudzonej pracy Koła Naukowego Historii Doktryn UJ poświęcona jest problematyce suwerenności, która zawiera się w pozornie prostym pytaniu: „kto tu rządzi?”. Zagadnienie to, jak wiadomo, pozostaje centralnym punktem – czy nawet swego rodzaju arché – filozofii polityki i prawa, a więc dyscyplin, w obrębie których poruszają się autorzy zebranych w niniejszym tomie artykułów. Pytanie o właściwy podmiot, treść i zakres władzy politycznej, a tym samym o źródło kluczowego instrumentu jej sprawowania, jakim jest prawodawstwo, od najdawniejszych czasów inspiruje rozważania i spory teoretyczne. Jest ono także nieustająco tematem publicznych, zażartych dyskusji toczonych poza murami akademii: od starożytnych placów zacząwszy, na współczesnych mediach społecznościowych skończywszy. Choć na temat suwerenności istnieje już olbrzymia i nadal w szybkim tempie przyrastająca literatura, pojęcie to wciąż skutecznie wymyka się próbom jednoznacznej definicji, demonstrując swoją proteuszową i podlegającą historycznej ewolucji naturę (podobnie zresztą jak każde fundamentalne pojęcie nauk społecznych). Sądzę zatem, że udokumentowane niniejszą publikacją dociekania młodych adeptów nauki są jak najbardziej uzasadnione i potrzebne.
 
Nieoczekiwanym zrządzeniem losu rozważania te zyskały również wyraźny kontekst i walor praktyczny. Tak się bowiem składa, że w chwili, gdy ukazuje się niniejsza książka, słowo „suwerenność” odmieniane jest w polskim dyskursie politycznym przez wszystkie możliwe przypadki. Zwłaszcza w ustach przedstawicieli i zwolenników teraźniejszego obozu rządzącego pełni ono funkcję swoistego szlagwortu oraz koronnej racjonalizacji wielu (pozwolę sobie wyrazić tę zupełnie prywatną, choć nieodosobnioną opinię) ryzykownych lub wręcz nierozsądnych posunięć, i to zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Jednak nawet pobieżna analiza większości tego rodzaju wypowiedzi prowadzi do wniosku, że pojęcie suwerenności jest przez ich autorów rozumiane w wąski i – w moim przekonaniu – anachroniczny sposób. Jedynym podmiotem suwerenności jest tu bowiem wyobrażona wspólnota zwana „suwerenem” – bliżej nieokreślony „naród”, reprezentowana jakoby przez arytmetyczną większość parlamentarną, zaś faktycznym wykonawcą scentralizowane państwo, a ściślej mówiąc: personalnie zrośnięta z legislatywą, skonsolidowana egzekutywa, która bardzo wyraźnie usiłuje podporządkować sobie nie tylko władzę sądowniczą, lecz także „czwartą” władzę i władzę samorządową. Poprzednie zdanie zawiera już nie tyle prywatną opinię, lecz suchy opis faktów."

 

Spis Treści:

 • Jacek Malczewski - Wstęp;
 • Bartosz Biskup - Suweren na gapę. Dystrybutywne i kolektywne ujęcie woli narodu;
 • Anna Ceglarska - Legum servi sumus ut liberi esse possimus – suwerenność w doktrynie Cycerona;
 • Maciej Wilmanowicz - Koncepcja suwerenności ludu i prawa do oporu w „De iure regni apud Scotos” George’a Buchanana;
 • Maciej Guzy - Pojęcie suwerenności i suwerena w myśli Alberta Venn Diceya;
 • Jan Ciaptacz - Suweren – autor czy adresat prawa? Kilka uwag o komunikacyjnej koncepcji prawa Jürgena Habermasa;
 • Piotr Eckhardt - Miejsce suwerenności ludu w filozofii politycznej Chantal Mouffe;
 • Filip Rakoczy - Wpływ profesjonalizacji kultury prawnej na pozycję ustrojową prawników w demokratycznym państwie prawa;
 • Magdalena Nazimek - Suwerenności terytorialna – rozwój i współczesna koncepcja praw terytorialnych;
 • Nikola Jadwiszczak - Refleksja nad suwerennością państwa w stanowieniu i stosowaniu prawa w systemie multicentrycznym;
 • Szymon Mazurkiewicz - Responsibility to Protect – ograniczenie suwerenności państwa w prawie międzynarodowym;
 • Artur Szmigielski - Suwerenność gospodarcza państw członkowskich w świetle procesów renacjonalizacji integracji europejskiej;
 • Wiktoria Prusak - Czy każdy może założyć własne państwo? Mikronacje a suwerenność;
 • Krzysztof Bokwa - Suwerenność bez terytorium i ludności? Casus Suwerennego Zakonu Maltańskiego;
 • Bartosz Kwiatkowski - Przykład Konfederacji Szwajcarskiej – inne spojrzenie na kwestie suwerenności w centrum Europy;
 • Rafał Smoleń - Rola tradycyjnych wodzów w Ghanie pod rządami Konstytucji z 1992 r.;
 • Paula Złotowska -Budowanie suwerenności w postkolonialnej rzeczywistości Bliskiego Wschodu.
Data opublikowania: 24.09.2016
Osoba publikująca: Marcin Kaliński